Statut

ASOCIATIA SOCIETATEA DE NEUROFIZIOLOGIE ELECTRODIAGNOSTICA DIN ROMANIA

Capitolul I

CONSTITUIRE SI OBIECTIVE

Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.4 si urmatoarele din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile,cu modificarile ulterioare ,si potrivit Actului Constitutiv, Subsemnatii: LUPESCU TUDOR-DIMITRIE, PSATTA DAN, MUJDABA ELMI AYGHIUL, MOLDOVAN MIRCEA si MOLDOVAN MIHAI in calitate de asociati, membri fondatori, am hotarat infiintarea unei asociatii, persoana juridica romana de drept privat, non guvernamentala, fara scop patrimonial.

Art.2. Denumirea asociatiei este ASOCIATIA SOCIETATEA DE NEUROFIZIOLOGIE ELECTRODIAGNOSTICA DIN ROMANIA, conform dovezii de disponibilitate.

Art.3. Asociatia are sediul in Bucuresti. Sediul poate fi modificat in baza hotararii Consiliului Director. Asociatia poate infiinta filiale sau sucursale ,in conditiile legii.

Art.5. Asociatia va functiona pe o perioada nedeterminata cu posibilitatea ca Adunarea generala sa schimbe perioada de functionare.

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.6. Asociatia are drept scop a reuni pe toti medicii care practica electroencefalografia, electromiografia, viteza de conducere, potentialele evocate si alte metode electroneurofiziologice ca mijloc de diagnostic, precum si cercetatorii din acest cimp de investigatie.

Obiectivele sunt urmatoarele:
-a promova invatamintul acestor discipline in laboratoare specializate,sustinind introducerea disciplinei de neurofiziologie clinica in invatamintul postuniversitar,dezvoltarea in cadrul acestuia a metodelor electrofiziologice de diagnostic si cercetare;
-a facilita unificarea tehnicilor si terminologiei folosite in aceste discipline, pentru a fi accesibile pe tot teritoriul tarii medicilor neurologi sau celor din specialitatile conexe ( oftamologie,ORL, expertiza medicala etc.);
– a promova intrunirile stiintifice nationale si participarea membrilor societatii la Congresele internationale;
– a obtine statutul de membru si afilierea la Federatia Internationala de Neurofiziologie Clinica si EEG si la alte societati de profil
– abeneficia de schimburi de specialisti inclusiv burse pentru a promova cele mai noi metode de diagnostic si a promova cea mai performanta aparatura.
Pentru realizarea acestor obiective Asociatia va lua contact cu Ministerul Sanatatii, Ministerul invatamintului si cu diverse alte societati stiintifice medicale si isi va oferi serviciile in organizarea unor cursuri de instruire si atestare a competentei in neurofiziologia clinica. Asociatia va oferi consultanta in vedere achizitionarii in tara de aparatura performanta, electronica destinata investigatiei in laboratoarele de profil.

Art.7. Patrimoniul initial al asociatiei va fi de 2000 lei,reprezentind aportul numerar ,subscris si varsat al fondatorilor. Veniturile asociatiei provin din :cotizatiile membrilor,taxe de inscriere,dobinzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile ,in conditii legale,donatii,sponsorizari sau legate,resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si alte venituri prevazute de lege.

Capitolul II

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Art.8. ASOCIATIA SOCIETATEA DE NEUROFIZIOLOGIE CLINICA DIN ROMANIA este formata din membrii fondatori, din membrii activi, membrii onorifici, membrii asociati si membrii corespondenti.
Pentru a deveni membru activ este necesar sa fie intrunite urmatoarele
conditii:
– sa fii medic cu o diploma recunoscuta de Ministerul Sanatatii;
– sa fii specializat intr-o disciplina care necesita explorarea functionala a sistemului nervos, neuromuscular si a practica una dintre investigatiile de laborator aferente;
– a solicita aderarea la Asociatie, prin cerere scrisa, cu recomandarea a doi dintre membrii activi ai Asociatiei.

Art.9. Membrii de onoare ai Asociatiei vor putea fi alesi dintre medicii romani sau straini care au excelat in dezvoltarea disciplinelor mentionate.
Numirea acestor membri va trebui recunoscuta de catre Consiliul director si de catre Adunarea generala cu majoritatea absoluta a membrilor Asociatiei.

Art.10. Membrii asociati pot fi toti aceia care,nefiind medici,participa prin efortul lor, prin colaborarea lor, la realizarea unor tehnici din domeniul neurofiziologie clinica si EEG ( fizicieni, matematicieni, psihologi, biologi, ingineri, medici in specialitati conexe etc.)
Deasemeni pot deveni membri asociati internii,stagiarii si secundarii spitalelor in scopul cunoasterii realizarilor neurofiziologiei si a atragerii interesului lor pentru aceasta.
Membrii asociati pot participa la dezbaterile stiintifice ale Asociatiei.Pentru a deveni membru asociat este necesara o solicitare scrisa urmata de o recomandare din partea unui membru activ al Asociatiei.

Art.11. Membrii corespondenti pot fi oameni de stiinta straini cu o bogata activitate in domeniul neurofiziologiei clinice ,care solicita colaborarea stiintifica. Acordul de aderare se face cu avizul Comitetului director.

Art.12. Toti membri admisi vor primi un certificat de acreditare.
Pot deveni membri ai Asociatiei persoanele fizice sau juridice in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor.

Art.13. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii:
– au dreptul sa participe si sa colaboreze la toate intrunirile asociatiei, sa-si expuna punctele de vedere, sa voteze si sa fie alesi in toate adunarile generale sau extraordinare;
– sa beneficieze de orice forma de cooperare, bursa sau participare la instructajele pe care asociatia le va obtine prin intermediul Federatiei Internationale sau altor societati;
– sa fie sprijiniti in realizarea perfectionarii profesionale si in valorificarea activitatii lor stiintifice;
– pot fi desemnati ca experti la solicitarea unor organisme guvernamentale;
– membrii au datoria sa participe regulat si activ la actiunile organizate de Asociatie ;
– au obligatia sa achite regulat cotizatia Asociatiei pentru bunul mers al activitatii;sa respecte Statutul Asociatiei si hotaririle Consiliului Director,sa apere si sa sprijine interesele Asociatiei.

Taxa de inscriere va fi in cuantum de 100 ron.
Cotizatia anuala a membrilor Asociatiei ( seniori) este de 200 ron.Cotizatia anuala a membrilor asociati este de 50 ron .

Art.14. Dreptul de a fi membru al asociatiei inceteaza in urmatoarele situatii:
– la cererea oricarui membru ;
– prin excluderea solicitata de catre Consiliul director in cazul unor grave abateri de la deontologia si practica medicala sau in cazul unor incompatibilitati:
– prin neplata cotizatiei pentru o perioada de 6 luni;
-prin decesul membrului asociatiei.

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.15. Prerogativele administrative si de conducere vor fi exercitate de catre :

-Adunarea Generala
-Consiliul Director
-Cenzorul

Art.16. Adunarea generala este organul de conducere,alcatuit din totalitatea membrilor activi si a membrilor asociati.
Adunarea Generala are urmatoarea competenta:
a. stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei
b. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;stabileste cuantumul cotizatiei;
c. alege si revoca prin vot direct si secret membrii consiliului director;
d. alege si revoca cenzorul;
e. infiintaeaza filiale;
f. modifica actul constitutiv si statutul;
g. dizolva si lichideaza asociatia;
h. confirma prin vot primirea membrilor de onoare in Asociatie.
i. hotarastecooptarea de noi membri ai Asociatiei,dintre persoanele fizice sau juridice care si-au exprimat dorinta in acest sens si care pot sprijini prin activitatea lor scopurile Asociatiei.

Art.17. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si al cenzorului.
Adunarea Generala poate fi convocata in situatii extraordinare, cind se impun modificari ale actului constitutiv si a statutului sau in cazul cind sunt demisi membrii ai Consiliului Director.
Adunarea generala poate fi convocata de catre Consiliul Director sau la cererea scrisa, a cel putin un sfert dintre membrii activi.

Art.18. Convocarea Adunarii Generale se face prin invitatii scrise cuprinzind data, ora si locul intrunirii.
Adunarea Generala se considera legal constituita cind la ea participa mai mult de 50% din numarul membrilor activi.
Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea membrilor prezenti la convocare, cu exceptia hotararii de dizolvare si lichidare care se ia cu mai mult de 50% din numarul membrilor prezenti la adunare.

Art.19. Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Asociatiei sau de orice alt membru fondator,desemnat prin vot.Presedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generala ,cu majoritate ,pentru un mandat de 4 ani. Ordinea de zi a unei sedinte de alegeri va cuprinde obligatoriu:
– raportul Presedintelui
– darea de seama financiara a cenzorului
– alegerea noului Consiliu Director cu prezentarea candidatilor, votul fiind secret.

Art.20. Hotaririle luate de Adunarea Generala sunt obligatorii si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

Art.21. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si este format din 4 membrii activi:un presedinte, un secretar, un trezorier si un membru supleant.

Art.22. Membrii Consiliului director vor fi alesi individual prin vot direct si secret in cursul Adunarii Generale de alegeri, care se va tine odata la patru ani. Alegerea unui membru in Consiliul Director nu se poate face decit pentru maximum doua mandate.
Consiliul Director are urmatoarele atributii:
– prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada mandatului sau, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
– incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
– reprezinta asociatia in tara si in fata organizatiilor internationale;
– decide asupra propunerilor de primire in Asociatie atit a membrilor activi cit si a membrilor onorifici si a membrilor asociati.
– convoca si organizeaza adunarile generale si manifestarile stiintifice;
– aproba organigrama si politica de personal a asociatiei cu rezolvarea tuturor problemelor administrative;
– prezinta informari anuale asupra activitatii Asociatiei si fondurilor gestionate in fata Adunarii generale.
– desemneaza membrii in comisiile de experti;
– faciliteaza membrilor cu activitati deosebite acordarea de burse ,schimburi de experienta,participare la congrese.
– indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala.
Hotararile Consiliului director se iau cu majoritatea voturilor exprimate direct si deschis.
Consiliul director se intruneste lunar sau in situatii deosebite la cererea unui numar de 5 membrii ai Asociatiei.

Art.23. Presedintele Consiliului director are urmatoarele atributii :
– prezideaza Adunarile generale si manifestarile stiintifice
– reprezinta societatea in fata institutiilor stiintifice, administrative, guvernamentale si altor societati din tara si din strainatate.
– prezinta rapoarte in fata Adunarii generale;
– colaboreaza cu alte asociatii de profil inclusiv cu Federatia Internationala .
– dispune cu privire la utilizarea fondurilor financiare ale Asociatie , colaboreaza cu trezorierul pentru buna desfasurare a programelor Asociatiei.

Art.24. Secretarul Consiliului director are urmatoarele atributii:
– convoaca si organizeza toate reuniunile, adunarile sau manifestarile stiintifice ale organizatiei;
– organizeaza secretariatul si tine evidenta actelor Asociatiei, proceselor –verbale, corespondenta, precum si cererile de adeziune ale membrilor, inclusiv evidenta prezentei membrilor Asociatei la adunari;
– arhiveaza procesele –verbale ale Adunarilor generale, ale Comitetului director, deciziile Presedintelui si toate actele si lucrarile prezentate cu ocazia manifestarilor stiintifice.

Art.25. Trezorierul asociatiei are urmatoarele atributii:tine evidenta tuturor veniturilor si cheltuielilor asociatiei,deschide conturi bancare avind drept de semnatura in Banca,efectueaza plati ,tine evidenta cotizatiilor. In activitatea sa este ajutat de un contabil.

Art.26. Membrul supleant din Consiliul Director participa la toate adunarile consiliului avind drept de vot si inlocuieste pe oricare dintre membrii absenti.

Art.27. Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor care va verifica modul de administrare al patrimoniului,intocmind rapoarte care sunt supuse aprobarii Adunarii Generale.

Capitolul IV

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.28. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se vor face potrivit legii.

Art.29. Membrii fondatori sau Consiliul Director,cu acordul expres al fondatorilor vor dispune asupra dizolvarii si lichidarii Asociatiei,prin hotarare.In termen de 15 zile de la sedinta de dizolvare sau lichidare procesul-verbal se depune la Judecatoria in raza careia isi are sediul Asociatia,in vederea inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art.30. Bunurile ramase in urma lichidarii Asociatiei se vor transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator cu cel al Asociatiei.

DISPOZITII FINALE

Art.31. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile normelor legale imperative cuprinse in legislatia in vigoare.